parella RESUMENESPRESENTACIÓ DE RESUMS 2018

Faci click aquí per presentar el seu resum Haga click aquí para presentar su resumen

NORMATIVA PER A L’ENVIAMENT DE RESUMS

La Universitat de Lleida i el Grup de Recerca GESEC organitzen el “II Congrés Internacional: Salut, Educació i Qualitat de Vida”, a celebrar-se els dies 10 i 11 de desembre de 2018, a la ciutat de Lleida; el seu caràcter interdisciplinari permet presentar comunicacions orals (presencial o virtual) i / o pòsters (presencial o virtual) sobre qualsevol temàtica relacionada amb la salut, l’educació i la qualitat de vida.

A continuació, les bases per a la presentació de resums:

Idiomes oficials de treball del Congrés:

Els resums de les comunicacions són admesos en català, castellà i anglès.

Les modalitats de presentació del Congrés són les següents:

 • Comunicació oral (presencial o virtual)
 • Pòster (presencial o virtual)

El resum de la comunicació es presentarà a través de l’aplicació de la pàgina web del Congrés. No s’acceptaran resums que no hagin estat enviats a través de la plataforma. En l’aplicació s’han d’omplir les següents dades: títol de la ponència, noms dels autors, el centre o institució, l’adreça postal i de correu electrònic, així com el resum de la comunicació en format PDF.

Dades i modalitat per a l’enviament dels resums

 • Títol de la proposta.

L’extensió màxima per al títol és de 120 caràcters (espais inclosos). Si voleu introduir un text més llarg, quedarà tallat i, per tant, els avaluadors no podran avaluar el text tallat.

 • Noms i cognoms de l’autor/a; autors/es.
 • Institució a la qual pertany (n).
 • Correu electrònic de tots els autors de la proposta.
 • Mòbil o telèfon de contacte de l’autor/a; autors/es.

Tots els resums acceptats optaran a premi en la categoria corresponent, excepte aquells que el autor/a dels quals expressi el seu desig de no optar a aquest, marcant la casella indicada, o aquells en els quals no figurin les dades personals de l’autor/a o autors/es.

Format de resums

El text del resum no haurà d’excedir les 300 paraules seguint el model IMRiD (introducció, mètode, resultats i discussió), si escau hipòtesi o objectius; recordi que no podrà introduir taules ni gràfics en el resum. S’ha de citar la bibliografia emprada seguint el model internacional APA per a la realització de treballs científics o, si no, el model Vancouver utilitzat per a la realització de treballs científics en l’àmbit de la salut (pot escollir el model que s’ajusti al seu tema de la seva investigació). La bibliografia no es compta dins de les 300 paraules.

Tipografia

Els resums es presentaran amb tipografia Times New Roman, cos 12 punts, interlineat senzill i cal pujar-los a la plataforma en format PDF.

Aceptacció de Comunicacions i Pòsters

Les propostes de resums rebuts seran sotmeses a revisió per part del Comitè Científic del Congrés. Progressivament a la recepció de les mateixes, el primer autor/a rebrà, a través del correu electrònic, la decisió del Comitè.

Important, a tenir en compte:

Recordeu que, un cop tancat el termini per a l’enviament de resums, NO s’admetran canvis d’autors i que en el certificat apareixeran els autors en el mateix ordre i format que en el resum enviat.

 1. Tots els treballs dels quals el ponent no hagi realitzat la inscripció (inclòs el pagament de la mateixa) el dia 4 de desembre de 2018, podran ser retirats del programa; és a dir, és imprescindible estar registrat o inscrit al Congrés per poder presentar una comunicació o pòster.
 2. El ponent ha de ser un dels autors. A l’efecte de l’organització, aquesta persona serà la responsable científica del treball i haurà d’estar inscrita i present al Congrés. Tots aquells resums dels què el ponent no realitzi la presentació, seran retirats tant del programa com de la versió definitiva del Llibre de Resums del Congrés. Així mateix, els autors perdran el dret a rebre els certificats de presentació i/o assistència.
 3. Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per inscripció.
 4. El primer autor només pot estar en una comunicació oral i/o un pòster. Per tant no podrà estar en dos pòsters o dues comunicacions orals.
 5. A efectes d’aquest esdeveniment científic, el Comitè Científic considera que les revisions bibliogràfiques constitueixen un pas previ i necessari en la realització d’un treball de recerca, però no suposen en si mateixes projectes de recerca amb resultats i implicacions per a la pràctica clínica, per tant no són acceptades per a la seva presentació.
 6. Pel que fa a les revisions sistemàtiques tingui en compte que el resum ha de contenir els següents apartats: Pregunta de revisió; Criteris d’inclusió d’estudis; Estratègia de cerca; Mètodes per seleccionar, extreure i sintetitzar les dades de la revisió; Resultats i Discussió.
 7. La decisió final sobre quines comunicacions seran orals la prendrà el Comitè Científic.
 8. Una vegada que el Comitè Científic del Congrés informa sobre l’acceptació de la comunicació pot procedir al pagament per l’assistència al congrés.
 9. Es recomana utilitzar formats PowerPoint o PDF per a les presentacions. L’organització del Congrés garanteix els mitjans tècnics només per a aquests formats. L’arxiu ha de ser copiat a l’ordinador el dia abans de la presentació; la secretaria del congrés indicarà amb antelació la sala i hora corresponent de cada presentació.
 10. El temps total assignat per a la presentació de cada comunicació oral serà de 15 minuts; es recomana deixar alguns minuts per a les preguntes.
 11. L’acceptació d’una comunicació no implica cap tipus de suport financer.
 12. No és possible obtenir un certificat sense la corresponent inscripció i pagament.

Format de Comunicacions

Les comunicacions acceptades rebran la informació per correu electrònic.

Format de Pòsters

Les mesures acceptades per als pòsters són de 84 centímetres d’ample per 118 centímetres d’alt. L’orientació del cartell serà vertical, no horitzontal.

Els cartells o pòsters hauran d’utilitzar els idiomes oficials de treball al Congrés: català, castellà o anglès.

El text i els gràfics han de ser llegibles des d’una distància de 2 metres. Utilitzi fons simples. El cos de lletra mínim per a tot el text serà de 18 punts. Es recomana utilitzar vinyetes i minimitzar l’ús de text.

És important que el missatge que es vol transmetre quedi clar. Intentar estructurar el pòster amb claredat i senzillesa evitant sobrecarregar el cartell amb massa text i/o moltes dades. El pòster ha de ser comprensible sense explicació oral.

A la secretaria del congrés es proporcionarà el codi de pòster que indicarà el nombre de la consola on s’ha de penjar. Els cartells romandran en els panells des de la seva col·locació (tarda del 10 de desembre, fins al final de les sessions de l’11 de desembre). Cada autor és responsable de penjar i retirar la seva pòster en els temps indicats.

Els materials necessaris per a penjar els pòsters en els panells seran proporcionats per l’organització del Congrés. Les pauses de cafè de dimecres, dijous i divendres se serviran a la sala on s’exhibeixen els pòsters. Es recomana que els assistents utilitzin aquests descansos de 30 minuts per llegir els pòsters i contactar amb els autors.

Les dates límit i indicacions per als resums dels treballs de pòsters han de ser les mateixes indicades per a les presentacions orals.

Els pòster en format virtual rebran les instruccions per correu electrònic.

 

Dates clau

Presentació de resums:

Data límit: 10 de desembre de 2018.

Presentació de comunicacions:

Data límit: 10 de desembre de 2018.

Inscripcions al Congrés:

Data límit: 4 de desembre de 2018.

 

Secretaria del Congrés:

secretaria@geosoc.udl

Informació:

secretaria@geosoc.udl

montse.gea@dif.udl.cat